ОБЩИ УСЛОВИЯ
Моля, прочетете внимателно условията на Доставчика за ползване на уебсайта www.targove.expert. Всеки регистриран Потребител се задължава да спазва тези условия, ползвайки услугите на сайта за целия период на договора.
Настоящите Общи условия (ОУ) определят условията за реализиране на договорните взаимоотношения между „Közbeszerzés Figyelő Kft.” и потребителите на предоставяните от търговското дружество чрез www.targove.expert услуги. Договорът – сключен между Доставчик и Потребител – се регулира и урежда от правилата на ЗЕТ, ЗЕП,
ЗЗД, ТЗ.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПОНЯТИЯ
Потребител – е всяко местно и/или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, което е страна по договор за предоставяне на услуги от Доставчика
Доставчик – „Közbeszerzés Figyelő Kft.” (Дружеството), чиято собственост е www.targove.expert
Услуга – е предоставяната от дружеството услуга чрез www.targove.expert
Акаунт – личен интерфейс за онлайн ползване на Услугата от Потребителя
Електронен бюлетин – автоматично изпращано електронно съобщение, което съдържа списък с обявления, отговарящи на критериите на Потребителя
Критерии – признаци, по които Потребителят може да подбира категорията или категориите от обществени поръчки, за които желае да получава информация
Бизнес профил – предварително подготвен от Доставчика профил на търсене
Профил на търсене – съвкупност от критерии за търсене в базата данни
Абонаментен план – вид на достъпа до Услугата, който зависи от броя на Профилите за търсене. Цената на абонаментния план се определя в договора за предоставяне на услугата
Абонаментен период – период от време, през който страните са обвързани с условията на договора
Договор – сключен между Доставчика и Потребител с предмет услугата, описана по-долу в настоящите условия
1. Описание на предоставяната услуга
1.1. Чрез Услугата на www.targove.expert Доставчикът предоставя на Потребителя достъп до избрани от него тематични обявления за обществени поръчки, публикувани в Приложение на Официален вестник на Европейския съюз и неговата онлайн версия TED (електронен ежедневник за поръчки), както и на страницата на Агенция по обществени поръчки на Република България.
1.1.1. Доставчикът следи за промени по провежданите обществени поръчки и държи Потребителя в течение относно новопубликуваните такива в съответствие със зададените от него критерии и изисквания.
1.1.2. Наред с предоставяната информация по предходната точка, Доставчикът предоставя възможност за разглеждане на приключили вече процедури в меню „Архив”
2. Данни за Доставчика
• Фирма: „Közbeszerzés Figyelő Kft.”
• Седалище и адрес на управление: H-2016, Leányfalu, Móricz Zsigmond út 196.
• Управител: János Rovnyai
• Електронна поща: info@targove.expert
• VIES: HU14504208
3. Общи условия за ползване
3.1. След избор на Абонаментен план, Потребителят – с помощта на предоставен от Доставчика Акаунт – може свободно да заяви, чрез избор на критерии, от какъв тип обявления се интересува и за кои европейски държави желае да получава ежедневния Електронен бюлетин.
3.2. След като Потребителят веднъж е задал нужните критерии относно Абонаментния план и e посочил електронна поща (възможно е въвеждането на повече от един адрес), системата автоматично започва изпращането на съобщения на посочения от Потребителя имейл, съдържащи линкове към онези обявления за обществени поръчки, които отговарят на зададените от Потребителя критерии.
3.2.1. Изпратените съобщенията не съдържат пълния текст на обявленията, а само линк, който води към всяко едно от тях.
3.2.2. Обявленията могат да бъдат разгледани и на адрес www.targove.expert след въвеждане на предварително избрани от Потребителя имейл и парола за достъп. Акаунтът на потребителя предлага и „Архив”, където могат да бъдат разглеждани по-рано публикувани обявления.
3.3. Потребителят ще получава електронен бюлетин, съдържащ линкове към обявленията за обществени поръчки, които попадат в кръга на интересите му, зададен от самия него.
3.3.1. Всяко новопубликувано обявление автоматично генерира ново съобщение към Потребителя. В случай че не бъде открито ново обявление, отговарящо на зададените критерии, системата не изпраща съобщение.
3.4. Доставчикът не носи отговорност за евентуални несъответствия, възникнали в следствие на грешно подадена информация от страна на някой Възложител.
3.5. Потребителят се задължава да заплати на Доставчика посочените в Приложение 1 цени за предоставяните услуги за съответния Абонаментен план и Абонаментен период.
3.5.1. Таксата трябва да бъде заплатена предварително чрез банков превод или през системата на ePay.bg, като на потребителската страница на www.targove.expert има и възможност за онлайн заплащане с банкова карта.
3.5.2. Доставчикът не е задължен да започне предоставянето на услугата преди таксата за съответния абонаментен период да е пристигнала на посочената банкова сметка.
3.6. Доставчикът се задължава да издаде фактура, отговаряща на изискванията на чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от ЗС, чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС , в PDF формат като прикачен файл на предоставения при регистрация имейл адрес, удостоверяваща плащането, в рамките на 5 работни дни след получаване на сумата в банковата си сметка.
3.6.1. Потребителят се съгласява да приеме издадената от Доставчика електронна фактура, описваща таксата за ползване на услугата.
3.6.2. На базата на европейска директива 2002/38/EK на физически или юридически лица, регистрирани по ДДС в страна членка на ЕИК (с изключение на България), ставката по ДДС е 0 %. ДДС не се начислява и на физически или юридически лица с постоянно пребиваване или регистрация извън ЕС.
3.7. Доставчикът запазва правото си в случай на нужда да ограничи или прекрати (временно или за постоянно) достъпа на Потребителя до услугата в следните случаи:
• Потребителят не използва “Услугата” съгласно действащите Общи условия или извън рамките на своя предмет на дейност.
• Потребителят препраща на трети лица получените от Доставчика електронни писма.
• Потребителят продава, отстъпва, и/или преотстъпва възмездно или безвъзмездно частично или като цяло резултатите от ползваната услуга на трети лица.
• Потребителят извършва дейност, която може да се квалифицира като конкурентна или сходна на тази на Дружеството без негово съгласие.
• Извършва правни и/или фактически действия, които могат да имат негативно влияние върху “Услугата” и/или върху Дружеството.
3.7.1. Доставчикът си запазва правото да откаже предоставянето на услугата на Потребител, който с държанието си нарушава закона или извлича облаги неправомерно.
3.8. Договорните отношения между Потребителя и Доставчика са в сила до изтичане на Абонаментния период.
3.8.1. Потребителят може във всеки един момент да се осведоми за срока на своя договор от своя Акаунт.
3.8.2. След изтичане на този срок Доставчикът прекратява достъпа до услугите, предоставяни на www.targove.expert, без обаче да изтрива Акаунта на Потребителя.
3.8.3. Договорните отношения могат да бъде продължени чрез заплащане на съответната такса за следващ период.
3.9. Потребителят дава своето изрично съгласие Доставчикът да съхранява и използва достъпните му потребителски данни с цел статистически обобщения и анализ в една обща база данни без възможност за поединично идентифициране на данни на различните потребители.
3.10. Потребителят се счита за уведомен относно правата на Доставчика по т.3.7. и 3.7.1., като се съгласява, че Доставчикът няма да бъде отговорен за евентуално претърпени от Потребителя загуби или вреди.
3.11. Доставчикът ще се стреми да подсигури непрекъснат достъп до услугата без да гарантира такъв, като не носи отговорност за ограничен достъп на Потребителя, възникнал поради технически причини и/или софтуерни недостатъци в оборудването на последния.
3.11.1. Доставчикът изрично запазва правото си да прекрати достъпа до услугата.
3.12. Само регистриран Потребител може да се възползва от услугите, предоставяни от Доставчика.
3.12.1. В случай че Потребителят е юридическо лице, то съответното дружество има право да предостави три допълнителни имейл адреса (общо четири), на които да бъде изпращана нужната информация.
3.12.2. Необходимо е тези имейли и лицата, които ги ползват, да са част от или служители на Дружеството-Потребител.
3.12.3. В случай че Потребителят е физическо лице, то може да предоставя единствено своите лични имейл адреси.
3.13. При нарушение на задълженията, изброени в т. 3.12 (ако едно и също потребителско име се ползва от повече от едно лица или резултати от услугата бъдат предоставени на трети лица), Доставчикът има право незабавно да прекрати достъпа до услугата, а Потребителят е длъжен на покрие евентуално настъпилите вреди или пропуснати ползи.
3.14. Доставчикът има право да спре или да ограничи достъпа до Услугата без предварително уведомление поради следните причини:
• организационни, технически и/или трансмисионни, представляващи превишаването на капацитета, поправки, структурни промени и др.;
• непредвидени и/или непреодолими обстоятелства, представляващи аварии, природни бедствия и др.;
• прекратяване на електроснабдяването, кризи от всякакъв характер, които съгласно действащото законодателство са форсмажорни, което изключва отговорността на Доставчика;
• решение на компетентен орган на Република България; при спиране на дейността на Доставчика.
4. Регистриране на Потребител и абонамент за услугата
4.1. Услугата, предоставяна от www.targove.expert, може да бъде ползвана само от регистрирани потребители, като Потребителят е длъжен да предостави действителни данни при регистрацията.
4.2. При регистрация на юридическо лице задължително се предоставят следните данни:
• имейл адрес
• наименование на фирмата
• седалище или адрес на управление на фирмата
• име на лице за контакти
• имейл адрес на лицето за контакти
• телефон на лицето за контакти
• начин на плащане (банков превод, през системата на PayPal)
4.2.1. При регистрация на физическо лице задължително се предоставят следните данни
• имейл адрес
• име и фамилия на лицето
• постоянен адрес
• телефон за контакти
4.3. При регистрация потребителят е длъжен да избере т.н. „бизнес профил” от предварително подбраните от Доставчика категории. Този профил трябва да отговаря на сферата на дейност, в която Потребителят се интересува от сключване на договор за обществена поръчка.
4.3.1. След като бъде потвърдено плащане, Потребителят има възможност да създаде толкова на брой профили на търсене, колкото отговарят на избрания от него Абонаментен план. Един от тях може да бъде и посоченият при първоначална регистрация бизнес профил.
4.4. С регистрирането на потребителски профил на www.targove.expert Потребителят се съгласява данните, които предоставя, както и IP адресът му да бъдат съхранявани във вътрешната система на Доставчика.
4.5. С извършването на регистрация се сключва договор между Потребителя и Доставчика, като този договор не е в писмен вид. Предоставените при регистрация данни могат да бъдат променяни в случай на нужда.
5. Абонаментен период, тестов период
5.1. Доставчикът предоставя безплатен тест за изпробването на услуга.
5.2. Абонаментът се подновява автоматично най-късно до 30 дни преди да изтече, със срок на текущия абонаментен период (например: ако потребителят има 6 месечен абонамент, който изтича на 31-ви март, то на 01-ви март абонаментът ще се поднови автоматично до 30-ви септември същата година). За подновяването Доставчикът издава проформа фактура 30 дни преди изтичането на текущия абонаментен период и я изпраща на електронния адрес на потребителя (с 30-дневен срок за плащане).
6. Цени и условия на плащане
6.1. Потребителят е длъжен да заплати таксата на услугата, която ползва, в размер според ценоразписа посочен в Приложение №1 (изключение прави единствено тестовият период в съответствие с Член 5.1).
6.2. Таксата за абонамент може да бъде заплатена чрез банков превод, PayPal или онлайн плащане с банкова карта.
6.3. При банков превод Доставчикът издава проформа фактура, по която Потребителят е длъжен да извърши плащането в рамките на 5 календарни дни, изчислено от датата на издаване на проформа фактурата.
6.4. С регистрацията си Потребителят се съгласява, че Доставчикът ще му издаде електронна фактура след заплащане на услугата. Фактурата се изпраща по имейл във формат „PDF“.
6.5. В случай, че Потребителят не изпълни задължението си по заплащането посочено в Член 6.3, Доставчикът има право на събиране на просроченото задължение. За събирането на това задължение – заедно с необходимите лихви за забавянето – Доставчикът ангажира Агенция за събиране на вземания. Потребителят взема предвид и съответно се съгласява, че той е длъжен да заплати всички свои разходи при събирането на вземания.
6.6. Потребителят взема предвид, че при забава на плащане на проформа фактура, издателят на фактурата начислява закъснели такси.
7. Срок и прекратяване на договора
7.1. Сключеният договор е срочен.
7.2. Договорът може да се денонсира писмено и от двете страни, при условие че писмената заявка за денонсиране е подадена поне 31 дни преди изтичане на текущия абонаментен период. В случай че подаването на заявката за денонсиране на договор е направено по-късно от този 31-дневен срок преди изтичането на абонаментния период (примерно 30 дни), тогава денонсирането ще влезе в сила след изтичане на следващия абонаментен период.
7.3. Доставчикът има право да прекрати незабавно договора поради следните причини:
– Потребителят е нарушил свое задължение, определено в настоящите ОУ
– Доставчикът доказано загубва достъп до данните (или до част от тях), по които работи услугата.
– Потребителят е под ликвидация
– Потребителят има забава в плащането за достъп до услугите на targove.expert и тази забава съществува повече от 30 дни след поканата за плащане.
При всяка от горе посочените причини, Доставчикът има право да прекрати достъпа до услугите на сайта targove.expert.
8. Отговорност относно публикуваното съдържание
8.1. Услугата, предлагана от Доставчика на targove.expert, има за цел единствено да улесни Потребителя при търсене и систематизиране на публикуваните обявления за обществени поръчки, самият Доставчик не публикува обявления за обществени поръчки или търгове, както и не участва в подготвянето или редактирането им.
8.1.1. В този смисъл Доставчикът не носи отговорност за публикуваното от други източници съдържание, за тяхната точност и коректност.
8.2. Доставчикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за вреди, възникнали в следствие на определено съдържание на данни, доставени в рамките на
“Услугата “
8.2.1. Потребителят се счита осведомен, че данните, доставени в рамките на “Услугата” не са контролирани от Доставчика по отношение на тяхната правилност и/или изчерпателност, терминологичност, съответствие със закона, приложимост и/или графичен образ и Доставчика не отговаря за грешки и неточност на данни, възникнали при използване на “Услугата”
9. Достъп до страницата от чужбина
9.1. Вземайки предвид и международния характер на предлаганата от Доставчика услуга, Потребителят се задължава да ползва страницата в съответствие както със законодателството на Република България, така и с международните законови изисквания.
9.2. В случай че в съответната държава някое от свързаните с това действия не са законосъобразни, тогава Потребителят няма право да ползва услугата там. Ако въпреки забраната Потребителят продължи да използва услугата, отговорността за това е изцяло негова.
10. Промяна на абонаментен план
10.1. Потребителят може да избере да промени настоящия си абонаментен план. Актуалните цени на различните планове могат да се видят след вход в системата, в меню „Абонамент”.
10.1.1. След като бъде доплатена разликата между цената на настоящия и желания нов Абонаментен план, Потребителят има право да ползва по-големия брой профили на търсене до изтичане на абонаментния период.
10.2. В случай че след изтичане на абонаментния период Потребителят реши да продължи ползването на услугата, той може да избере кой да е от абонаментните планове за нов период. Това може да бъде направено преди или след изтичане на настоящия абонаментен период.
11. Промяна на данни на потребител, заличаване на потребителски профил
11.1. В случай че данните на потребителя претърпят промяна по време или след регистрация, Потребителят е длъжен да актуализира своя профил посредством личния си Акаунт на www.targove.expert.
11.2. Необходимо е Потребителят саморъчно да избере парола, която да бъде пазена в тайна, за което отговорност носи Потребителят. Ако негово достояние стане, че трето лице може да е узнало тази парола и/или се възползва неправомерно от достъпа до www.targove.expert, Потребителят е длъжен незабавно да промени своята парола. Отговорност за евентуално възникнали във връзка с горното задължение вреди носи единствено и само Потребителят.
11.3. Потребителят може във всеки един момент да поиска от Доставчика потребителския му профил да бъде заличен, което означава, че всички данни, съхранявани относно Потребителя незабавно биват изтрити.
11.4. Изключение от задължението за заличаване на потребителски данни представя информацията, от която Доставчикът има задължителна нужда, за да продължи изпълнението на обичайната си бизнес дейност, или е задължен да съхранява по закон за определен период от време (напр. счетоводни документи и др.) като данните ще бъдат използвани само и единствено в законоустановените за това граници, когато това е необходимо с оглед приложимото законодателство.
11.5. Доставчикът си запазва правото едностранно да вземе решение за заличаване на профил на Потребителя.
12. Поверителност, съхранение, обработка и използване на данни
12.1. Предписанията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) се отнасят единствено за обработването на лични данни на Потребителите при ползването на услугата на www.targove.expert.
12.1.1. В този смисъл изброените тук условия трябва да бъдат тълкувани единствено във връзка с предоставянето на лични данни от страна на Потребители (физически и юридически лица).
12.3. Доставчикът се нуждае от определена информация за Потребителя, за да може да предостави съответната услуга. Събирането и обработката на лични данни се извършва съгласно изискванията на ЗЗЛД.
12.3.1. В случай че Потребителят реши да се възползва от предлаганите от Доставчика услуги, се счита, че се съгласява напълно доброволно да предоставя своите лични данни на Доставчика.
12.3.2. Потребителят изрично дава своето съгласие за това при регистрация с отбелязването на частта „прочетох и приемам Общите условия”, без която не може да бъде извършена регистрация.
12.4. Данните, предоставени от Потребителя, на първо място се използват за идентификация на Потребителя, паралелно с това се събират анонимни данни за статистически цели.
12.4.1. Данните не се предоставят на трети лица. Потребителят се съгласява тези данни да бъдат ползвани за целите на директния маркетинг, за изпращане на рекламни предложения или други съобщения за стоки и/или услуги, предлагани от трети лица.
12.5. Доставчикът се задължава да подсигури безопасното съхранение на
потребителските данни като използва всички възможни технически средства, за да спази закона и защити в максимална степен личната информация на Потребителя от неправомерен достъп, промяна, публикуване, унищожение или изтриване от неупълномощени лица.
12.6. Потребителят може във всеки един момент да промени или изтрие своите данни през личния си Акаунт на www.targove.expert. Всички останали свои права, свързани с предоставянето на лична информация, Потребителя може да упражни като заяви това в писмен вид и изпрати писмото на info@targove.expert.
12.7. Потребителят има право да предприема правни действия, ако е налице неспазване на задълженията за безопасно съхраняване, обработка и ползване на личната информация от стана на Доставчика, вкл. коригиране и заличаване на личните данни.
12.7.1. Преди да се обърне към съответната институция потребителят е длъжен да уведоми Доставчика за евентуалното неизпълнение на неговите задължения, поиска съдействие от Доставчика и подробно опише какво счита за нарушение на Общите условия.
13. Едностранна промяна на Общите условия
13.1. Доставчикът има право едностранно да променя настоящите Общи условия (вкл. цената на предоставяните услуги), като предварително уведоми за това Потребителя. Промените се считат за приети от Потребителя след първото влизане в системата, считано от публикуването на промяната.
13.2. Настоящите условия са в сила от 01.01.2020 г
Приложение № 1
Цени на абонаменти:
Планове
/максимален брой активни профили/
Период на ползване
Такса
Крайна цена
МИНИ – 2 профила на търсене
6 месеца
240 лв. + ДДС
288,00 лв.
12 месеца
432 лв. + ДДС
518,40 лв
СТАРТ – 5 профила на търсене
6 месеца
360 лв. + ДДС
432,00 лв.
12 месеца
672 лв. + ДДС
806,40 лв.
ПРО – неограничен брой профил на търсене
6 месеца
654 лв. + ДДС
784,80 лв.
12 месеца
1188 лв. + ДДС
1425,60 лв.